Vakfiyeler

 

VAKFİYE

 Herhangi bir malı vakfeden (vâkıf) tarafından, vakfın idaresi ile ilgili hazırlanmış nizamnâme. Vakıf senedi de denilen vakfiyeler, kadılık siciline işlendikten sonra kesinleşirdi.

Tarih boyunca vakfiyeler, taş, deri ve kağıt gibi yazı için elverişli bulunan şeyler üzerine yazılarak günümüze kadar gelmişlerdir. Şâyet vakfın mevzuu bir bina ise, bazan vakfiyenin özeti, binanın duvarlarından birine kazılırdı. Nitekim Türkçe ilk vakfiye olan Germiyanoğlu Yakub Bey (öl. 1428) vakfiyesinin taş üzerine yazıldığını görüyoruz (Ziya Kazıcı, İslâmî ve Sosyal açıdan Vakıflar, İstanbul 1985, 39).

Tarihî açıdan bakıldığı zaman vakfiyeler büyük bir önem arzederler. Çünkü bunlar, bize milletin muayyen bir zamanındaki hayat ve kültürüne ait muhtelif olayları ile şekilleri müşahede etme imkanını verirler. Keza vakfiyeler, milletin ekonomik ve sosyal yaşayışında önemli bir rol oynamış olan vakıf müessesesinin nasıl çalıştığını, kimlerin idare ettiğini, kimlerin kendisinden istifade ettiğini vs. gibi durumları öğrenmemize yardımcı olurlar. Vakfiyelerden hacimli olup defter gibi olanlar bulunduğu gibi muhtasar ve tek sayfa şeklinde olanları da vardır. Bu arada daha da büyük olup rulo şeklinde uzun ve kalın varaklar halinde onları da bulunmaktadır (Mufassal vakfiyeler için bk. Fatih Mehmed Il. Vakfiyeleri, Ankara 1938).

Vakfiyelerde umumiyetle önce Allah’a hamd ve sena, Rasûlüne salât ve selamdan sonra hayır işlemeye teşvik edici âyetler, hadisler ve bu mealde şiirler yer alır ki, bütün bunlar, mukaddime kabilindedir, vakfiyenin hukuki bünyesinden sayılmazlardı. Bunlardan başka vakfiyelerde genellikle aşağıdaki bölümler yer alırdı:

1- Vakf edilen malların neler olduğu.

2- Vakf olunun bu malların kimler tarafından idare edileceği.

3- Vakf gelirlerinin nelere sarf edileceği.

4- Vakf olunan bu malların nasıl idare edileceği. Bu arada, müessesede kimlerin çalışacağı, bunlara ne kadar ücret ödeneceği, bu ücretlerin nereden temin edileceği gibi konular teferruatlı olarak verilirdi.

5- Hâkimin (kadı), vakfın sıhhat ve lüzumuna dair hükmü.

6- Sonunda da tarih ile üst kısmında hâkim veya hâkimlerin mührü bulunur (Ali Hikmet Berki, Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakf iye ve Benzeri Vesikalarda Geçen Istılah ve Tabirler, Ankara, tarihsiz, 57).

İslâm tarihinde ilk vakfiyenin, Hz. Ömer tarafından yazıldığı söylenmekle beraber, bunun Hz. Peygamber’in hayatında mı, yoksa Hz. Ömer’in halifeliği zamanında mı olduğuna dair henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz.

Vakfiye, eb’ad bakımından ister büyük ister küçük olsun, mahiyet itibari ile içindekiler üç ana bölümden meydana gelir. Bunlar:

a- Dibâce (Giriş): Vâkıfın, vakfı kurma sebep ve gayesinden bahseden bu bölüm, âyet ve hadislerle kuvvetlendirilir.

b- Vakfın hizmet şartları: Gelir kaynaklarını ve sarf yerlerini gösteren bu bölüm, vakfiyenin en uzun kısmıdır.

c- Sonuç: Bu bölümde, müessesenin şeriata uygunluğu belirtilerek hiç bir kimsenin bu vakfa müdahale edemeyeceği anlatılır. Bundan sonra tarih ve şahidlerin imzaları bulunur.

Çeşitli dönemlerde kurulan vakıfların vakfiyelerinde, gerek başta, gerekse sonda pek çok dua bulunur. Metinde geçen bu dualardan başka bir de beddua bulunmaktadır. Bilhassa vakfiyede belirtilen hizmetleri yerine getirmeyen, ona ihanet eden, onu gayesinin dışında kullanan haksız olarak onun malından yiyen ve onu değiştiren için beddualar bulunur. Bu bedduada “Allah’ın, peygamberlerin, meleklerin, insanların ve bütün mahlukatın lanetinin, vakfı tağyir eden (değiştiren) üzerine olması” istenir. Bu sebepledir ki vakfiyelerin sonuna bakıldığı zaman böyle bir beddua kısmı görülür ki bu, daha sonra gelen insanlar için mânevi bir tehdid olmaktadır. Gerçekten, inanan ve muvahhid olanlar böyle bir bedduaya maruz kalmak istemezler (Bu konuda daha geniş bilgi için bk. İbrahim Ateş, “Vakfiyelerde Dua ve Beddualar” Vakıflar Dergisi (1983), XVIII, 5-54).

Ziya KAZICI

 

Reklamlar
A

Acere-i Süfla

Acere-i Ulya

Aclun

Ada Kazası

Adalar

Adana

Adilcevaz

Ağriboz (Eğriboz)

Ahstabad

Akçaabad

Akçakale

Akçakızanlık

Akçaşehir

Akdağ

Akhisar

Akka

Akkirman

Akköprü

Aksaray

Akşehir

Akyazı

Alacahan

Alacahisar

Alaçam

Aladağ

Alaiye

Alan (Van)

Alara

Alaşehir

Alipaşa

Altunözü

Amasra

Amasya

Amid

Anadolu

Anapoli

Anavarin

Anavarza

Andresa (Mora)

Ane (Bağdad)

Anık

Ankara

Antakya

Araban

Arabgir

Araç (Kastamonu)

Arasbar / Ersibar (Gence)

Ardahan

Arhavi

Arhos (Mora)

Arkadya (Mora)

Arpaz (Aydın)

Arsus (Arsuz-ili)

Assan

Astari? (Astarigrad)

Astiye / İstiye

Aşudi

Atak

Atina

Atranos

Avlonya

Avretpazarı

Avrethisarı

Avşar

Ayandon

Ayas

Ayasluğ

Ayasofya

Ayazmend

Aydın

Ayntab

Aynaroz

Azak

A’zaz

B

Baalbek

Bab

Babaeski

Baban

Bacı

Badra

Badracık

Baf

Bafra

Bağdad

Bakriç

Bala

Balagirive

Balat (Sığla)

Balıkesir

Balis

Balya

Balyabadra

Bana (Tatarpazarcık)

Bar

Barçınlu (Hüdavendigar)

Barin

Barit

Barnavar

Barsum

Basra

Başya

Batnoz (Sakız)

Batum

Bayburd

Bayındır

Bayramlu

Beçkerek

Behismi

Behram

Behramşah

Bekiri

Belgrad

Belih

Belkavak

Belviran

Bender

Benefşe

Beni Atike

Beni Beşare

Beni Cehim

Beni Kınane

Beni Rabia

Berda

Berendi

Bergama

Bergos

Berkofça

Bey

Beypazarı

Beyrut

Beyşehri

Biga

Bihilişte (Manastır)

Bihor

Bilecik

Birecik

Biretü’l-Fırad

Birgi

Bitlis

Bodrum

Boğazkesen

Bokay

Bolu

Bolvan

Borac

Boran

Borana

Borlu

Bosna

Boyabad

Bozabad

Bozapa Tatarları

Bozcaada

Bozdoğan

Bozok

Bozöyük

Bozulus

Böğürlüce

Bratar

Budaközü

Budin

Bulgarlı

Burdur

Bursa

C

Ca’ber

Candar

Canik

Cebele

Cebel-i Ala (Halep)

Cebel-i Hınzır

Cebel-i Seman (Halep)

Cemale

Cemmase

Cemşid

Cevazir

Cezayir Eyaleti

Cezire

Cezire-i Koyun

Cica

Cincife (Erzincan)

Cisr-i Ergene

Cisr-i Mustafa Paşa

Civanrud

Cubas

Culap

Cum

Cünin

Ç

Çağa

Çaldıran

Çamurlu

Çan

Çanad

Çapakçur

Çatalca

Çayhisar

Çaynitçe

Çelebipazarı

Çemişgezek

Çepne

Çernovi

Çeska

Çeşme

Çeşme

Çetroz

Çıldır

Çimenili

Çine

Çingane

Çirmen (Çermen)

Çirmük

Çokunya

Çorlu

Çorş

Çorum

Çöke

Çubuk

Çubukabad

D

Daday

Dağbeyi

Dağıstan (Gence, Karabağ)

Darende

Davudpaşa

Dabreçin

Değirmencik

Delvine

Demirhisar

Derbisak

Develi

Devrekani

Deyrikaraman

Dezmar

Dızak

Dimetoka

Dimitrofça

Direger

Direnofça (Direnof)

Divriği

Diyarbekir

Dobrican

Dolca

Doliçe

Dömeke

Draman

Drama-Zihne (Selanik)

Dubnitsa

Dukakin

Duragan

Dündarlu

Düşkaya

E

Edincik

Edirne

Eflak

Eğri

Eğrigöz

Elbasan

Elbistan

Emlak

En-nahşa

Erciyes

Erdalan

Erdebil

Ereğli

Ergani

Ergene

Ermenek

Erzincan

Erzurum

Erzurumabad

Eski Menderes

Eskihisar

Eskiil

Eskişehir

Eskizağra

Estergon

Evreşe

Eyinvar

Eyüb İli

Eyüb Sultan

Ezinepazarı

F

Feke

Fener

Feslek

Fiğli

Filek

Filibe

Florina (Manastır)

Firecik

Foça

Fotra

G

Galata

Galos

Gargajal

Gazze

Gebze

Geçmelik

Geçvan (Kars)

Gelibolu

Gelinkirasa

Gelmeriye, Kelmeriye (Selanik)

Gelmiştim

Gence

Gerede

Gerger

Gernovi

Gersin

Gevaş

Geyve

Grebene

Girid

Girne

Göksu

Göksun

Göl

Göle

Gölegiren

Gönen

Gördos

Görele

Göri

Görice

Gözene

Grad

Gur

Gülek

Gülnar

Gümerkan

Gümrük

Gümülcine

Gümüş

Gümüş Madeni

Gümüşhane

Güney

Güney

Güney Penbik

Günyüzü

Gürcistan

Güvercinlik

Güzelhisar

H

Hacılu

Haçin

Hakkeri (Gence)

Halep

Halhana (Erdebil)

Halilürrahman

Halomiç

Halonik

Hama

Hamamlu

Hamedan

Hamid

Hamidli

Hani

Hanya

Hapsamane

Harameyn

Harput

Harran

Hasanabad

Hasandağı

Hasköy

Haslar (Eyüb Sultan)

Hass-ı Mahmud Paşa

Hatman

Hatun İli

Hatunsaray

Havar

Havran

Haymane-i Padişahi

Hayrabolu

Hazale

Hazergrad

Helb

Hemşin

Herse

Hersek

Heştrud

Hılle

Hınıs

Hınzıri

Hırsova

Hısn-ı Keyf

Hısn-ı Mansur (Adıyaman)

Hızırbeyli

Hoca

Hoçvan

Honaz

Horpişte

Hoşalay

Hotin

Hoy

Humus

Hurremabad

Hüdavendigar

Hüseyinabad

İ

İbrahimpaşa

İçel

İhtiman

İlana

İliçi

İlok

İmroz

İnebahtı

İnebolu

İnegöl

İnik

İnönü

İnsuyu

İpek

İpsala

İran (?)

İsfirlek

İshaklu

İskefser

İskenderiye (İşkodra)

İskenderun

İspir

İstanbul

İstanköy

İstolni Belgrad

İşgradin

İşkodra

İştib

İvraca

İvranya

İzdin

İzmir

İzmir

İzmirlik

İznebol (Znepolje)

İznik (İznikmid)

İzvornik

K

Kabakoz

Kağızman (Kuzey ve Güney)

Kahta (Gahta)

Kakun

Kalamata

Kalecik

Kalikviran

Kalkandelen

Kalonya

Kaloyan

Kamaniçe

Kan

Kanad

Kandıra

Kandiye

Kapulubük

Karacadağ

Karacakoyunlu

Karacaşehir

Karadağ

Karadonlu

Karaferye

Karahalil

Karahisar

Karahisar-ı Sahib

Karahisar-ı Şarki

Karaisalu

Karaköy

Karaman

Karamürsel

Karapınar

Karasu

Karataş

Karayazı

Karesi

Karinabad

Karinova

Karlı

Karlıili

Kars

Kars-ı Zülkadriye

Kartine (Mora)

Kasaba

Kasrıkal

Kastamonu

Kastelbahri

Kavala

Kavurgalı

Kayağlıili

Kayalar

Kayıili

Kayseri

Kebsud

Keçkemek

Kefe

Kelkit

Kemah

Kendvan

Keneşt

Kengiri (Çankırı)

Kepsud

Kerkük

Kermud

Kermüçek (Germüçük)

Kerş

Kestane

Kestel

Kesterye

Keşan

Keşişlik

Keyvenan

Kıbrıs

Kınık

Kıraçova

Kırçova

Kırka

Kırkkilise

Kırşehir

Kızılağaç

Kızılca (Tuzla)

Kızılhisar

Kızılöz

Kızkulesi

Kızuçan

Kiğı

Kilef

Kilidbahir

Kiliğra

Kilis

Kiliğra

Kilis (Ayntab)

Kirmanşah

Kirmasti

Kite

Klaverte (Mora)

Klis (Bosna)

Klopotnik

Kocacık Yörükleri

Kocaeli

Koçanya

Koçhisar

Komanat

Konar

Koniye

Konya

Kopan

Korintos (Mora)

Korita (Kalairita)

Koron

Kosun

Kotur

Kovacık

Koyulhisar

Koyun

Kozeli

Koznik

Kozyaka

Kökanas

Kökas

Köprü

Köprülü

Köstendil

Kral (Bosna)

Kratorya

Kratova

Krilova

Kucacık

Kudüs

Kulb

Kureyşözü

Kurşunlu

Kusun

Kuştimur

Kuzeyalabert

Kuzeypenbik

Küçük Ardahan

Küpdere

Küpeli

Küre

Kütahya

L

Lab

Laccun

Ladik

Lahsa

Lapseki

Larende

Lefkoşe

Leh

Lemberd

Leskofça

Limanhisar

Limasol

Limnos

Lipova

Litova

Livadiye

Livana

Live

Lomniç

Londar

Lori

Luristan

M

Maarra

Macaristan

Blasiça Madeni

Magosa

Mahmudlar

Makü

Malakas

Malatya

Malazgird

Malkara

Mamervan (Kars)

Mana

Manastır

Manavaşa

Manavgat

Mancınık

Manisa

Manye

Maraş

Mardin

Margılıç

Mastura

Mecengered (Mecinker)

Mecidözü

Medine

Medine Vakfı

Meduş

Medveç

Mekke

Melegübü (Derinkuyu)

Melendos

Melgave

Melvan

Mendilcin

Mendos

Mengen

Menküb

Menlik

Menteşe

Meraga

Mercbeni-amir

Merzifon

Merzuman

Meşad

Mevsud

Meyane

Mezistre

Mısır

Midilli

Mihaliç

Mihaliç (Mihalıççık)

Mihrani

Mikail

Milan

Milas

Misyaf

Modava

Mohaç

Molova

Mora

Moran

Mostar

Moton

Mud

Muradpaşa

Mustafapaşa

Musul

Muş

N

Nablus

Nagikalva

Nahcivan

Nakşe

Naldöken Yörükleri

Namarvan

Narda

Nehricedid

Nehrülcevaz

Nemçe

Nemrun

Nemrut

Nevrekob

Niğbolu

Niğde

Niksar

Niş

Nogeriç

Nova

Novesin

Novigrad

Novoberda

Nusaybin

O

Ofcabolu  Yörükleri

Ohri

Olofça

Oltu

Opar

Ordu (Bayramlu)

Ortaköy

Osad

Ostrova

Ö

Ösek

Özi

P

Palu

Pane

Para

Pasbanan

Pasin (Pasinabad)

Pasova

Pastuh

Paşa livası

Pazarcık

Pazarköyü

Pazarsuyu

Pecin

Peçuy

Penbik

Pepecik

Pervane

Peşte

Petremeran

Petroş

Pınarhisarı

Pilo

Pirlepe

Plamude

Plastine

Platomana

Podgoriça

Pojega

Pravişta

Prepol

Prepolya

Presne

Prespe

Prevadi

Preveze

Preznik

Priştine

Prizren

Prut

R

Raab

Rakka

Ramle

Renbas

Resava

Resmo

Revan

Rişvan

Rjana (Jejne)

Rodos

Rudnik

Ruha (Urfa)

Rum

Rumahiye

Rumeli

Rumkale

S

Sadıklar

Safed

Sahil Kinyolu

Sahra

Sahra-yı Karakuş

Saidabad

Saidili

Sakız

Samakov

Sambor

Samsad

Samsun

Santorin

Sarab

Saray

Sarıçam

Sarıkaya

Sarıkorgan

Sarıoğlan

Saros

Sart

Sarucayüzü

Saruçam

Saruhan

Sas Madeni

Sayda

Seçen

Seddülislam

Seferihisar

Segedin

Sekçuy

Sekmenabad

Seksar

Selanik

Selim

Selimiye

Selman

Semendire

Semendirek

Serfice

Servilü

Seydişehri

Seyyidgazi

Sındırgı

Sidre Kapısı

Sigetvar

Siird

Silifke

Silistre

Silivri

Sincar

Sinob

Sirem

Siroz

Sis

Sisorta

Sivas

Siverek

Sivrihisar

Sofya

Sokol

Solmok

Sonisa

Sorgun

Söğüd

Söylemez

Sudirhemi

Suğdak (Kırım)

Suğla

Sultan Bayezid

Sultan Mehmed

Sultanhisarı

Sultaniye

Sultanönü

Suruc

Süleyman Saray

Sünne

Sütisa

Süveyda

Ş

Şakif

Şam

Şamardı

Şehir (Ruha)

Şehirköyü

Şehrizor

Şemikloş

Şervin

Şetrer

Şeyzer

Şile

Şimontornya

Şira

Şirvan

Şuayib

Şumnu

Şuregel

T

Taberiye

Tabtab

Taife

Talas

Taman

Tanrıdağı (Karagöz) Yörükleri

Tansekan

Taraklıboru

Tarsus

Taşır

Taşil

Taşköprü

Taşoz

Tatarcık

Tatarpazarı

Tebriz

Tedmür

Teke

Tekfurdağı

Tekfurgölü

Tekman

Tekrit

Telba’şar

Tenun

Tercan

Tercil

Tımışvar

Tırhala

Tırhala tatarları

Tırnova

Tiflis

Tikveş

Timuş

Tire

Tirgovişte

Tokad

Tolna

Tonuzlu

Topkapı

Topolinç

Toragan

Tortum

Toyhisar

Trablus

Trablusşam

Trabzon

Trepoliçe

Tur

Turgut

Turgutili

Turhal

Tuzhisarı

Tuzla

U

Ulaş

Ulubat

Uluköy

Ustrumca

Uyvar

Uziçe

Uzun

Ü

Ülgün

Ünye

Ürgüb

Ürşe

Üsküb

Üsküb

Üsküdar

Üzeyir (Özer-ili)

Üzitsa

V

Vaç

Valpola

Van

Varad

Varadin

Varna

Venedik

Verende

Vılk

Vidin

Vinmah

Viranşehir

Virişan (Verişan)

Visoka

Vişegrad

Vize

Vulçıtrın

Vulkaşin

Y

Yağmurderesi

Yahşikargın

Yalak

Yalakabad

Yanbolu

Yanova

Yanya

Yanyalu Esnek

Yarhisar

Yenice

Yenice Zağra

Yenicehisar

Yenice-i Karasu

Yenice-i Vardar

Yeniil

Yenipazar

Yenişehir

Yılanluca

Yıldız

Yoncalu

Yoros

Yund

Yüreğir

Z

Zablana

Zagor

Zagorye

Zağanospaşa

Zağra

Zağra-i Eskihisar

Zalim

Zamantı

Zartana

Zarvişin

Zengicik

Zenkabad

Zerniça

Zeytun

Zihne (Selanik)

Zile

Ziştovi

Zülkadriye

Tahrir Defterlerinde Adı Geçen Yerleşim Merkezleri


A

Acere-i Süfla

Acere-i Ulya

Aclun

Ada Kazası

Adalar

Adana

Adilcevaz

Ağriboz (Eğriboz)

Ahstabad

Akçaabad

Akçakale

Akçakızanlık

Akçaşehir

Akdağ

Akhisar

Akka

Akkirman

Akköprü

Aksaray

Akşehir

Akyazı

Alacahan

Alacahisar

Alaçam

Aladağ

Alaiye

Alan (Van)

Alara

Alaşehir

Alipaşa

Altunözü

Amasra

Amasya

Amid

Anadolu

Anapoli

Anavarin

Anavarza

Andresa (Mora)

Ane (Bağdad)

Anık

Ankara

Antakya

Araban

Arabgir

Araç (Kastamonu)

Arasbar / Ersibar (Gence)

Ardahan

Arhavi

Arhos (Mora)

Arkadya (Mora)

Arpaz (Aydın)

Arsus (Arsuz-ili)

Assan

Astari? (Astarigrad)

Astiye / İstiye

Aşudi

Atak

Atina

Atranos

Avlonya

Avretpazarı

Avrethisarı

Avşar

Ayandon

Ayas

Ayasluğ

Ayasofya

Ayazmend

Aydın

Ayntab

Aynaroz

Azak

A’zaz

B

Baalbek

Bab

Babaeski

Baban

Bacı

Badra

Badracık

Baf

Bafra

Bağdad

Bakriç

Bala

Balagirive

Balat (Sığla)

Balıkesir

Balis

Balya

Balyabadra

Bana (Tatarpazarcık)

Bar

Barçınlu (Hüdavendigar)

Barin

Barit

Barnavar

Barsum

Basra

Başya

Batnoz (Sakız)

Batum

Bayburd

Bayındır

Bayramlu

Beçkerek

Behismi

Behram

Behramşah

Bekiri

Belgrad

Belih

Belkavak

Belviran

Bender

Benefşe

Beni Atike

Beni Beşare

Beni Cehim

Beni Kınane

Beni Rabia

Berda

Berendi

Bergama

Bergos

Berkofça

Bey

Beypazarı

Beyrut

Beyşehri

Biga

Bihilişte (Manastır)

Bihor

Bilecik

Birecik

Biretü’l-Fırad

Birgi

Bitlis

Bodrum

Boğazkesen

Bokay

Bolu

Bolvan

Borac

Boran

Borana

Borlu

Bosna

Boyabad

Bozabad

Bozapa Tatarları

Bozcaada

Bozdoğan

Bozok

Bozöyük

Bozulus

Böğürlüce

Bratar

Budaközü

Budin

Bulgarlı

Burdur

Bursa

C

Ca’ber

Candar

Canik

Cebele

Cebel-i Ala (Halep)

Cebel-i Hınzır

Cebel-i Seman (Halep)

Cemale

Cemmase

Cemşid

Cevazir

Cezayir Eyaleti

Cezire

Cezire-i Koyun

Cica

Cincife (Erzincan)

Cisr-i Ergene

Cisr-i Mustafa Paşa

Civanrud

Cubas

Culap

Cum

Cünin

Ç

Çağa

Çaldıran

Çamurlu

Çan

Çanad

Çapakçur

Çatalca

Çayhisar

Çaynitçe

Çelebipazarı

Çemişgezek

Çepne

Çernovi

Çeska

Çeşme

Çeşme

Çetroz

Çıldır

Çimenili

Çine

Çingane

Çirmen (Çermen)

Çirmük

Çokunya

Çorlu

Çorş

Çorum

Çöke

Çubuk

Çubukabad

D

Daday

Dağbeyi

Dağıstan (Gence, Karabağ)

Darende

Davudpaşa

Dabreçin

Değirmencik

Delvine

Demirhisar

Derbisak

Develi

Devrekani

Deyrikaraman

Dezmar

Dızak

Dimetoka

Dimitrofça

Direger

Direnofça (Direnof)

Divriği

Diyarbekir

Dobrican

Dolca

Doliçe

Dömeke

Draman

Drama-Zihne (Selanik)

Dubnitsa

Dukakin

Duragan

Dündarlu

Düşkaya

E

Edincik

Edirne

Eflak

Eğri

Eğrigöz

Elbasan

Elbistan

Emlak

En-nahşa

Erciyes

Erdalan

Erdebil

Ereğli

Ergani

Ergene

Ermenek

Erzincan

Erzurum

Erzurumabad

Eski Menderes

Eskihisar

Eskiil

Eskişehir

Eskizağra

Estergon

Evreşe

Eyinvar

Eyüb İli

Eyüb Sultan

Ezinepazarı

F

Feke

Fener

Feslek

Fiğli

Filek

Filibe

Florina (Manastır)

Firecik

Foça

Fotra

G

Galata

Galos

Gargajal

Gazze

Gebze

Geçmelik

Geçvan (Kars)

Gelibolu

Gelinkirasa

Gelmeriye, Kelmeriye (Selanik)

Gelmiştim

Gence

Gerede

Gerger

Gernovi

Gersin

Gevaş

Geyve

Grebene

Girid

Girne

Göksu

Göksun

Göl

Göle

Gölegiren

Gönen

Gördos

Görele

Göri

Görice

Gözene

Grad

Gur

Gülek

Gülnar

Gümerkan

Gümrük

Gümülcine

Gümüş

Gümüş Madeni

Gümüşhane

Güney

Güney

Güney Penbik

Günyüzü

Gürcistan

Güvercinlik

Güzelhisar

H

Hacılu

Haçin

Hakkeri (Gence)

Halep

Halhana (Erdebil)

Halilürrahman

Halomiç

Halonik

Hama

Hamamlu

Hamedan

Hamid

Hamidli

Hani

Hanya

Hapsamane

Harameyn

Harput

Harran

Hasanabad

Hasandağı

Hasköy

Haslar (Eyüb Sultan)

Hass-ı Mahmud Paşa

Hatman

Hatun İli

Hatunsaray

Havar

Havran

Haymane-i Padişahi

Hayrabolu

Hazale

Hazergrad

Helb

Hemşin

Herse

Hersek

Heştrud

Hılle

Hınıs

Hınzıri

Hırsova

Hısn-ı Keyf

Hısn-ı Mansur (Adıyaman)

Hızırbeyli

Hoca

Hoçvan

Honaz

Horpişte

Hoşalay

Hotin

Hoy

Humus

Hurremabad

Hüdavendigar

Hüseyinabad

İ

İbrahimpaşa

İçel

İhtiman

İlana

İliçi

İlok

İmroz

İnebahtı

İnebolu

İnegöl

İnik

İnönü

İnsuyu

İpek

İpsala

İran (?)

İsfirlek

İshaklu

İskefser

İskenderiye (İşkodra)

İskenderun

İspir

İstanbul

İstanköy

İstolni Belgrad

İşgradin

İşkodra

İştib

İvraca

İvranya

İzdin

İzmir

İzmir

İzmirlik

İznebol (Znepolje)

İznik (İznikmid)

İzvornik

K

Kabakoz

Kağızman (Kuzey ve Güney)

Kahta (Gahta)

Kakun

Kalamata

Kalecik

Kalikviran

Kalkandelen

Kalonya

Kaloyan

Kamaniçe

Kan

Kanad

Kandıra

Kandiye

Kapulubük

Karacadağ

Karacakoyunlu

Karacaşehir

Karadağ

Karadonlu

Karaferye

Karahalil

Karahisar

Karahisar-ı Sahib

Karahisar-ı Şarki

Karaisalu

Karaköy

Karaman

Karamürsel

Karapınar

Karasu

Karataş

Karayazı

Karesi

Karinabad

Karinova

Karlı

Karlıili

Kars

Kars-ı Zülkadriye

Kartine (Mora)

Kasaba

Kasrıkal

Kastamonu

Kastelbahri

Kavala

Kavurgalı

Kayağlıili

Kayalar

Kayıili

Kayseri

Kebsud

Keçkemek

Kefe

Kelkit

Kemah

Kendvan

Keneşt

Kengiri (Çankırı)

Kepsud

Kerkük

Kermud

Kermüçek (Germüçük)

Kerş

Kestane

Kestel

Kesterye

Keşan

Keşişlik

Keyvenan

Kıbrıs

Kınık

Kıraçova

Kırçova

Kırka

Kırkkilise

Kırşehir

Kızılağaç

Kızılca (Tuzla)

Kızılhisar

Kızılöz

Kızkulesi

Kızuçan

Kiğı

Kilef

Kilidbahir

Kiliğra

Kilis

Kiliğra

Kilis (Ayntab)

Kirmanşah

Kirmasti

Kite

Klaverte (Mora)

Klis (Bosna)

Klopotnik

Kocacık Yörükleri

Kocaeli

Koçanya

Koçhisar

Komanat

Konar

Koniye

Konya

Kopan

Korintos (Mora)

Korita (Kalairita)

Koron

Kosun

Kotur

Kovacık

Koyulhisar

Koyun

Kozeli

Koznik

Kozyaka

Kökanas

Kökas

Köprü

Köprülü

Köstendil

Kral (Bosna)

Kratorya

Kratova

Krilova

Kucacık

Kudüs

Kulb

Kureyşözü

Kurşunlu

Kusun

Kuştimur

Kuzeyalabert

Kuzeypenbik

Küçük Ardahan

Küpdere

Küpeli

Küre

Kütahya

L

Lab

Laccun

Ladik

Lahsa

Lapseki

Larende

Lefkoşe

Leh

Lemberd

Leskofça

Limanhisar

Limasol

Limnos

Lipova

Litova

Livadiye

Livana

Live

Lomniç

Londar

Lori

Luristan

M

Maarra

Macaristan

Blasiça Madeni

Magosa

Mahmudlar

Makü

Malakas

Malatya

Malazgird

Malkara

Mamervan (Kars)

Mana

Manastır

Manavaşa

Manavgat

Mancınık

Manisa

Manye

Maraş

Mardin

Margılıç

Mastura

Mecengered (Mecinker)

Mecidözü

Medine

Medine Vakfı

Meduş

Medveç

Mekke

Melegübü (Derinkuyu)

Melendos

Melgave

Melvan

Mendilcin

Mendos

Mengen

Menküb

Menlik

Menteşe

Meraga

Mercbeni-amir

Merzifon

Merzuman

Meşad

Mevsud

Meyane

Mezistre

Mısır

Midilli

Mihaliç

Mihaliç (Mihalıççık)

Mihrani

Mikail

Milan

Milas

Misyaf

Modava

Mohaç

Molova

Mora

Moran

Mostar

Moton

Mud

Muradpaşa

Mustafapaşa

Musul

Muş

N

Nablus

Nagikalva

Nahcivan

Nakşe

Naldöken Yörükleri

Namarvan

Narda

Nehricedid

Nehrülcevaz

Nemçe

Nemrun

Nemrut

Nevrekob

Niğbolu

Niğde

Niksar

Niş

Nogeriç

Nova

Novesin

Novigrad

Novoberda

Nusaybin

O

Ofcabolu  Yörükleri

Ohri

Olofça

Oltu

Opar

Ordu (Bayramlu)

Ortaköy

Osad

Ostrova

Ö

Ösek

Özi

P

Palu

Pane

Para

Pasbanan

Pasin (Pasinabad)

Pasova

Pastuh

Paşa livası

Pazarcık

Pazarköyü

Pazarsuyu

Pecin

Peçuy

Penbik

Pepecik

Pervane

Peşte

Petremeran

Petroş

Pınarhisarı

Pilo

Pirlepe

Plamude

Plastine

Platomana

Podgoriça

Pojega

Pravişta

Prepol

Prepolya

Presne

Prespe

Prevadi

Preveze

Preznik

Priştine

Prizren

Prut

R

Raab

Rakka

Ramle

Renbas

Resava

Resmo

Revan

Rişvan

Rjana (Jejne)

Rodos

Rudnik

Ruha (Urfa)

Rum

Rumahiye

Rumeli

Rumkale

S

Sadıklar

Safed

Sahil Kinyolu

Sahra

Sahra-yı Karakuş

Saidabad

Saidili

Sakız

Samakov

Sambor

Samsad

Samsun

Santorin

Sarab

Saray

Sarıçam

Sarıkaya

Sarıkorgan

Sarıoğlan

Saros

Sart

Sarucayüzü

Saruçam

Saruhan

Sas Madeni

Sayda

Seçen

Seddülislam

Seferihisar

Segedin

Sekçuy

Sekmenabad

Seksar

Selanik

Selim

Selimiye

Selman

Semendire

Semendirek

Serfice

Servilü

Seydişehri

Seyyidgazi

Sındırgı

Sidre Kapısı

Sigetvar

Siird

Silifke

Silistre

Silivri

Sincar

Sinob

Sirem

Siroz

Sis

Sisorta

Sivas

Siverek

Sivrihisar

Sofya

Sokol

Solmok

Sonisa

Sorgun

Söğüd

Söylemez

Sudirhemi

Suğdak (Kırım)

Suğla

Sultan Bayezid

Sultan Mehmed

Sultanhisarı

Sultaniye

Sultanönü

Suruc

Süleyman Saray

Sünne

Sütisa

Süveyda

Ş

Şakif

Şam

Şamardı

Şehir (Ruha)

Şehirköyü

Şehrizor

Şemikloş

Şervin

Şetrer

Şeyzer

Şile

Şimontornya

Şira

Şirvan

Şuayib

Şumnu

Şuregel

T

Taberiye

Tabtab

Taife

Talas

Taman

Tanrıdağı (Karagöz) Yörükleri

Tansekan

Taraklıboru

Tarsus

Taşır

Taşil

Taşköprü

Taşoz

Tatarcık

Tatarpazarı

Tebriz

Tedmür

Teke

Tekfurdağı

Tekfurgölü

Tekman

Tekrit

Telba’şar

Tenun

Tercan

Tercil

Tımışvar

Tırhala

Tırhala tatarları

Tırnova

Tiflis

Tikveş

Timuş

Tire

Tirgovişte

Tokad

Tolna

Tonuzlu

Topkapı

Topolinç

Toragan

Tortum

Toyhisar

Trablus

Trablusşam

Trabzon

Trepoliçe

Tur

Turgut

Turgutili

Turhal

Tuzhisarı

Tuzla

U

Ulaş

Ulubat

Uluköy

Ustrumca

Uyvar

Uziçe

Uzun

Ü

Ülgün

Ünye

Ürgüb

Ürşe

Üsküb

Üsküb

Üsküdar

Üzeyir (Özer-ili)

Üzitsa

V

Vaç

Valpola

Van

Varad

Varadin

Varna

Venedik

Verende

Vılk

Vidin

Vinmah

Viranşehir

Virişan (Verişan)

Visoka

Vişegrad

Vize

Vulçıtrın

Vulkaşin

Y

Yağmurderesi

Yahşikargın

Yalak

Yalakabad

Yanbolu

Yanova

Yanya

Yanyalu Esnek

Yarhisar

Yenice

Yenice Zağra

Yenicehisar

Yenice-i Karasu

Yenice-i Vardar

Yeniil

Yenipazar

Yenişehir

Yılanluca

Yıldız

Yoncalu

Yoros

Yund

Yüreğir

Z

Zablana

Zagor

Zagorye

Zağanospaşa

Zağra

Zağra-i Eskihisar

Zalim

Zamantı

Zartana

Zarvişin

Zengicik

Zenkabad

Zerniça

Zeytun

Zihne (Selanik)

Zile

Ziştovi

Zülkadriye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vakıf; terim olarak, bir malı alınıp satılmaktan ebedi olarak alıkoymak, kişi mülkiyetinden çıkararak Allah yolunda hapsetmek ve menfaatini insanlar için tasadduk etmek demektir.

Vakıf, aynı zamanda vakıf akdinin mevzuunu teşkil eden menkul ve gayrimenkul malları da ifade etmektedir. Vakıf yapan kimseye vakıf, vakfedilen şey de mevkuf denir.

Vakıf Müessesesi, Osmanlı Devleti’nin en önemli insani ve içtimai müesseselerinden birisidir. Başta padişah ve aile efradı olmak üzere devlet yöneticileri, askerler, âlimler ve halktan zengin olanlar, hayırlarını vakıflar kurarak gerçekleştirmişler ve ebediyen halka mal etmişlerdir.

Evkaf-ı Hümayun Nezareti’nin kuruluşundan önce vakıfların yönetimi, vakfiyelerindeki kuruluş şartlarına göre, Sadr-ı Ali Nezareti, Şeyhülislam Nezareti, Babüssaade (Kapı) Ağası Nezaret ve Darüssaade Ağası (Haremeyn Evkafı) Nezareti’nce yürütülmüştür.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren memleketin her tarafında sayısız hayır müesseseleri kurulmuş ve bunların idaresi evkaf-ı mahsusa bırakılmıştır. Önceleri ashab-ı hayr, vakıflarının şartlarını tayin ve müberratlarına harcanacak miktar ve hizmetlilerine verilecek vazifeleri tahsis ettikten sonra tevliyetini evlad ve ahfadına ve nezaretini Sadrazam, Şeyhülislam, Darüssaade ağası, İstanbul Kadısı gibi ehline havale etmişlerdir.

Osmanlı Devleti’nde nezaretlerin kuruluş yılı H. 1255 / M. 1839 olarak kabul edilmiştir. Ancak, gerek tasnifi devam eden belgeler, gerekse 8.984 numaralı Evkaf Defteri’nden anlaşıldığına göre Evkaf Nezareti’nin kuruluş yılı H. 1242 / M. 1826 olarak gözükmektedir.

Osmanlı Arşivi’nde Evkaf fonuna ait yaklaşık 6.000.000 adet belge ve 40.000 civarında defter bulunmaktadır. Bugüne kadar 23.046 defterin tasnifi yapılmış ve 5 ciltlik kataloğu hazırlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Bu katalogların ilk iki cildi nezaret öncesi döneme, son üç cildi ise nezaret sonrası döneme ait olup H. 935 – 1290 / M. 1528 – 1873 yıllarını kapsamaktadır.

 

Osmanlı Devlet teşkilatında görev alan memurlara ait, vazifeleri süresince hal tercemelerine konu olan, özel haller veya memuriyet esnasındaki haller, tarihi seyr, ahlak ve gidişat gibi durumların, resmi belgelerin kaydedildiği defterlerin tescili işlemine Sicill-i Ahval, meydana gelen defterlere de Sicill-i Umumi Defterleri adı verilmiştir.

Sicill-i Ahval Komisyonu’nun kurulup çalışmaya başladığı 1879 tarihine gelinceye kadar Osmanlı Devleti’nde vazifelilerin sicillerini bir defterde toplayan büro hizmetlerine rastlanmamaktaydı. “Sicill-i Ahval Komisyonu” ile başlayan sicil çalışmaları; H. 1314 /M. 1896’da bu komisyonun lağvı ile yerine kurulan “Memurin-i Mülkiye Komisyonu’nca, hiçbir daireye bağlı olmadan yürütülmüştür. H. 1326 / M. 1908 yılında II. Meşrutiyeti müteakip Memurin-i Mülkiye Komisyonu kaldırılarak “Sicill-i Ahval İdaresi” da altında yeniden, fakat Dâhiliye Nezareti teşkilatı içinde teşekkül ettirilmiş, böylece ayrı bir daire kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar devam eden Dâhiliye Nezareti Memurin ve Sicill-i Ahval İdaresi’nin tescil işlemleri, bu defterlere zeyl olacak şekilde ilave edilmiş, Memurin Muamelat Dosyaları halinde tanzim edilerek saklanmıştır.

Sicill-i Ahval Defterleri’nde tercüme-i hal sahiplerinin ismi, mahlası veya künyesi, babası memurinden ise memuriyetinin rütbesi, maruf zevattan ise hangi sülaleye mensup olduğu, göreve başlayışları, tahsil durumları, liyakat ve ehliyet dereceleri, varsa azl, tayin ve muhakemeleri, gayr-i müslim tebaadan ise, milliyeti kaydedilmiştir.

Sicil kaydı aranılan memurun, baba ismi ve doğum tarihi bilinirse hazırlanan fihrist defterleri vasıtasıyla hangi defterlerde kayıtlı olduğu kolaylıkla bulunabilir. Memur adlarına göre alfabetik olarak tanzim edilmiş olan 17 cilt fihristi vardır.

Osmanlı Devlet teşkilatında görev alan memurlara ait, vazifeleri süresince hal tercemelerine konu olan, özel haller veya memuriyet esnasındaki haller, tarihi seyr, ahlak ve gidişat gibi durumların, resmi belgelerin kaydedildiği defterlerin tescili işlemine Sicill-i Ahval, meydana gelen defterlere de Sicill-i Umumi Defterleri adı verilmiştir.

Sicill-i Ahval Komisyonu’nun kurulup çalışmaya başladığı 1879 tarihine gelinceye kadar Osmanlı Devleti’nde vazifelilerin sicillerini bir defterde toplayan büro hizmetlerine rastlanmamaktaydı. “Sicill-i Ahval Komisyonu” ile başlayan sicil çalışmaları; H. 1314 /M. 1896’da bu komisyonun lağvı ile yerine kurulan “Memurin-i Mülkiye Komisyonu’nca, hiçbir daireye bağlı olmadan yürütülmüştür. H. 1326 / M. 1908 yılında II. Meşrutiyeti müteakip Memurin-i Mülkiye Komisyonu kaldırılarak “Sicill-i Ahval İdaresi” da altında yeniden, fakat Dâhiliye Nezareti teşkilatı içinde teşekkül ettirilmiş, böylece ayrı bir daire kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar devam eden Dâhiliye Nezareti Memurin ve Sicill-i Ahval İdaresi’nin tescil işlemleri, bu defterlere zeyl olacak şekilde ilave edilmiş, Memurin Muamelat Dosyaları halinde tanzim edilerek saklanmıştır.

Sicill-i Ahval Defterleri’nde tercüme-i hal sahiplerinin ismi, mahlası veya künyesi, babası memurinden ise memuriyetinin rütbesi, maruf zevattan ise hangi sülaleye mensup olduğu, göreve başlayışları, tahsil durumları, liyakat ve ehliyet dereceleri, varsa azl, tayin ve muhakemeleri, gayr-i müslim tebaadan ise, milliyeti kaydedilmiştir.

Sicil kaydı aranılan memurun, baba ismi ve doğum tarihi bilinirse hazırlanan fihrist defterleri vasıtasıyla hangi defterlerde kayıtlı olduğu kolaylıkla bulunabilir. Memur adlarına göre alfabetik olarak tanzim edilmiş olan 17 cilt fihristi vardır.

Osmanlı Devlet teşkilatında görev alan memurlara ait, vazifeleri süresince hal tercemelerine konu olan, özel haller veya memuriyet esnasındaki haller, tarihi seyr, ahlak ve gidişat gibi durumların, resmi belgelerin kaydedildiği defterlerin tescili işlemine Sicill-i Ahval, meydana gelen defterlere de Sicill-i Umumi Defterleri adı verilmiştir.

Sicill-i Ahval Komisyonu’nun kurulup çalışmaya başladığı 1879 tarihine gelinceye kadar Osmanlı Devleti’nde vazifelilerin sicillerini bir defterde toplayan büro hizmetlerine rastlanmamaktaydı. “Sicill-i Ahval Komisyonu” ile başlayan sicil çalışmaları; H. 1314 /M. 1896’da bu komisyonun lağvı ile yerine kurulan “Memurin-i Mülkiye Komisyonu’nca, hiçbir daireye bağlı olmadan yürütülmüştür. H. 1326 / M. 1908 yılında II. Meşrutiyeti müteakip Memurin-i Mülkiye Komisyonu kaldırılarak “Sicill-i Ahval İdaresi” da altında yeniden, fakat Dâhiliye Nezareti teşkilatı içinde teşekkül ettirilmiş, böylece ayrı bir daire kurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar devam eden Dâhiliye Nezareti Memurin ve Sicill-i Ahval İdaresi’nin tescil işlemleri, bu defterlere zeyl olacak şekilde ilave edilmiş, Memurin Muamelat Dosyaları halinde tanzim edilerek saklanmıştır.

Sicill-i Ahval Defterleri’nde tercüme-i hal sahiplerinin ismi, mahlası veya künyesi, babası memurinden ise memuriyetinin rütbesi, maruf zevattan ise hangi sülaleye mensup olduğu, göreve başlayışları, tahsil durumları, liyakat ve ehliyet dereceleri, varsa azl, tayin ve muhakemeleri, gayr-i müslim tebaadan ise, milliyeti kaydedilmiştir.

Sicil kaydı aranılan memurun, baba ismi ve doğum tarihi bilinirse hazırlanan fihrist defterleri vasıtasıyla hangi defterlerde kayıtlı olduğu kolaylıkla bulunabilir. Memur adlarına göre alfabetik olarak tanzim edilmiş olan 17 cilt fihristi vardır.

“Temettu vergisi, tüccar ve esnafın senelik kazançları üzerinden alınan vergiye verilen addır. Temettuat vergisinin adı daha sonra “Kazanç Vergisi”ne çevrilmiştir. Temettuat Defterleri’nde kaza, köy gibi iskan merkezleri hane hane ele alınarak herkese ait şahsi mal varlığı, emlak, arazi, hayvanat, ürün vb. bilgiler kaydedilmiştir. Temettuat Defterleri’nin tasnifi ve kataloglanmasında o tarihlerdeki idari taksimat esas alınmıştır. Defterler, içindeki bilgiler esas alınarak alfabetik olarak eyaletlere ayrılmıştır. Her eyalet de kendi içinde alfabetik olarak kazalara ayrılmıştır. Defterler H. 1256 – 1261 / 1840 – 1845 tarihleri arasında toplam 17.747 adettir. Bu defterler analitik envanter sisteme göre tasnif edilmiştir.”

Osmanlılar, bir yeri fethettiklerinde o bölgeye yetkili bir emin gönderip nüfus ve gelir kaynaklarını ayrıntılarıyla araştırıp deftere geçirirler, böylece her sancak için ayrı bir nüfus ve gelir defteri meydana getirilirdi. O bölgede vergi kaynakları çeşitli etkenlerle değiştiği zaman, her 10-20-30 yılda bu tahrir işlemi yenilenirdi. Bugün, Osmanlı Devleti’ne dahil memleketlerin sosyal, demografik ve ekonomik tarihine ait, benzeri başka hiçbir yerde bulunmayan mufassal istatistik kaynaklarıdır. Önemi anlaşılan bu defterlerin yayınlanmasına, Macaristan, Türkiye, Yugoslavya, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk, Gürcistan, Suriye ve Ürdün’de başlanmıştır. Osmanlı Arşivi’nde H. 835 – 1300/1431 – 1882 yıllarına ait 1.100 adet olan Tahrir Defterleri, Ankara Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nde bulunan 2.322 defterler seri teşkil ederler.

Previous Older Entries