Divan (Beylikçi) Kalemi Defterleri

Mühimme Defterleri

Mühimme Zeyli Defterleri

Mühimme-i Asakir Defterleri

Mühimme-i Mektume Defterleri

Mühimme-i Mısır Defterleri

Şikâyet Defterleri

Ahkâm Defterleri

Adana Ahkâm Defterleri

Anadolu Ahkâm Defterleri

Bosna Ahkâm Defterleri

Cezair ve Rakka Ahkâm Defterleri

Diyarbekir Ahkâm Defterleri

Erzurum Ahkâm Defterleri

Halep Ahkâm Defterleri

İstanbul Ahkâm Defterleri

Karaman Ahkâm Defterleri

Maraş Ahkâm Defterleri

Mora Ahkâm Defterleri

Özi ve Silistre Ahkâm Defterleri

Rumeli Ahkâm Defterleri

Sivas Ahkâm Defterleri

Şam-ı Şerif Ahkâm Defterleri

Trabzon Ahkâm Defterleri

Temettüat Defterleri

Ruznamçe Defteri

Ruznamçe-i Askeri Defterleri

Divan Memurlarına Ait Sicil ve Künye Defterleri

Düvel-i Ecnebiye Defterleri

Gayr-i Müslim Cemaatlere Ait Defterler

Kilise Defterleri

Hadariye Defterleri

İzn-i Sefine Defterleri

Kal’abend, Nefy ve Kısas Defterleri

Kanunname-i Askeri Defterleri

Kırım Hanlığı Defteri

Name-i Hümayun Defterleri

Şehbenderlik Defterleri

Tevziat, Zehair, Esnaf ve İhtisab Defterleri

Yol ve Menzil Defterleri

Muhtelif ve Mütenevvi Defterleri

Tahvil (Nişan) Kalemi Defterleri

Rüus Kalemi Defterleri

Amedi Kalemi Defterleri

Teşrifat Kalemi Defterleri

Sadaret Mektubi Kalemi Defterleri

Sadaret Kethüdalığı (Kethüda Kitabeti) Kalemi Defterleri

Reisülküttablık Kalemi Defterleri

Çavuşbaşılık Defterleri

Büyük ve Küçük Tezkirecilik Kalemi Defterleri

Vak’anüvislik Kalemi Defterleri

Defterhane-i Amire Defterleri

Tahrir Defterleri

Timar Ruznamçe (Timar ve  Zeamet Tevcihi) Defterleri

Anadolu Muhasebesi Kalemi Defterleri

Asakir-i Mansure Kalemi Defterleri

Avlonya Gümrüğü ve Avlonya Mukataası Kalemlerine Ait Defterler

Başbakıkulu Kalemi Defterleri

Başmukataa Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Defterler

Bursa Mukataası Kalemi Defterleri

Büyük Kale ve Küçük Kale Kalemi Defterleri

Ceride Odası Defterleri

Cizye Muhasebesi Kalemi Defterleri

Cizye Ziyadesi Kalemi Defterleri

Çeltik Rüsumu Kalemi Defterleri

Defterdar Mektubi Kalemi Defterleri

Evamir-i Maliye Kalemi Defterleri

Ganem Mukataası Kalemi ve Bağlı Birimlerine Ait Defterler

Haremeyn Muhasebesi Kalemi Defterleri

Haremeyn Mukataası Kalemi Defterleri

Haslar Mukataası Kalemi Defterleri

Havass-ı Cedide Kalemi Defterleri

İstanbul Mukataası Kalemi Defterleri

Kalemiye Dairesi Defterleri

Kefe Mukataası Kalemi Defterleri

Küçük Evkaf Kalemi Defterleri

Maden Mukataası Kalemi Defterleri

Masraf ı Şehriyari Kalemi Defterleri

Mensuhat (Kapudan-ı Derya) Kalemi Defterleri

Mevkufat Kalemi Defterleri

Mukataa-i Cedid-i Ula Kalemi Defterleri

Navul Kalemi Defterleri

Piskoposluk Kalemi Defterleri

Piyade Mukabelesi Kalemi Defterleri

Salyane Kalemi Defterleri

Varidat-ı Salih Defterleri

Varidat-ı Şıkk-ı Evvel Kalemi Defterleri

Varidat-ı Şıkk-ı Sani Kalemi Defterleri

Yeniçeri Kalemi Defterleri

Müteferrik Konulu Defterler

Ayniyat Defterleri

Nezaret ve Devair Gelen-Giden Kayıt Defterleri

Vilayat Gelen-Giden Kayıt Defterleri

Amedi Kalemi Defterleri

Sadaret Hazine-i Evrak Müdürlüğü İrade Kayıt Defterleri

Sadaret Divan (Beylikçi) Kalemi Defterleri

Arzuhal Defterleri

Hanedan Defterleri

İmtiyaz Defterleri

Maaş Defterleri

Mukavelename ve Mukavelat Defterleri

Mukteza Defterleri

Nişan ve Nişan Beratı Koçan Defterleri

Tekaüd Defterleri

Tevcihat-ı Mülkiye Defterleri

Buyruldu ve İlmuhaber Defterleri

Sadaret Amedi Kalemi Defterleri

Sadaret Eyalat-ı Mümtaze Kalemi Defterleri

Sadaret Müteferrik Defterleri

İmza ve İstatistik Defterleri

Şifre Defterleri

Zimmet Defterleri

Jurnal Defterleri

Deavi Nezareti Defterleri

Meclis-i Vala Riyaseti Defterleri

Aynen Kayıt Defterleri

Şura-yı Devlet Defterleri

Divan-ı Ahkam-ı Adliye Defterleri

Tanzimat-ı Hayriye ve Meclis-i Tanzimat Defterleri

Yıldız Maruzat Defterleri

Dahiliye Nezareti Defterleri

Sicill-i Ahval Komisyonu Defterleri

Hariciye Nezareti Defterleri

Evkaf-ı Hümayun Nezareti Defterleri

Surre Defterleri

Sıhhiye Nezareti Defterleri

Zaptiye Nezareti Defterleri

Bab-ı Seraskeri Defterleri

Hazine-i Hassa Defterleri

Darphane-i Amire Defterleri

Kıbrıs Mutasarrıflığı Defterleri

Rumeli Müfettişliği Defterleri

Maliyeden Müdevver Defterler

Süvari Mukabelesi Kalemi Defterleri

Piyade Mukabelesi Kalemi Defterleri

İradeler

Mesail-i Mühimme İradeleri

Meclis-i Vükela Mazbataları

Mütenevvi Maruzat Evrakı

 

 

 

Reklamlar