Osmanlı Devleti Evrak-ı Resmiyyesi

 1. İrade-i Seniyye-i Mülukane
 2. Hat’t-ı Hümayuni
 3. Ferman-ı Ali
 4. Emr-i Ali
 5. Menşur
 6. Berat-ı Hümayuni
 7. Ruus-i Hümayun
 8. İ’timad-name
 9. Emr-name-i Sami
 10. Tezkire-i Samiye veya tezkire
 11. Buyuruldu-i Sami veya tezkire
 12. İrade-i Aliyye
 13. Beyan-name
 14. Tebliğat-ı Resmiyye
 15. Talimat-name
 16. Nizam-name, Kanun-name
 17. Tahrirat
 18. Tahrirat-ı Nezaret-penahi
 19. Tahrirat-ı Vilayet-penahi
 20. Mazbata
 21. Müzekkire
 22. Takrir
 23. Der-kenar, Mukteza
 24. Arz-ı Hal
 25. İstida-name
 26. İ’lam
 27. Hüccet
 28. Vekâlet-name
 29. İlm-i Haber
 30. Sened
Reklamlar